Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdk.swinoujscie.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.06.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów i załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych

Oświadczenie sporządzono 30 marca 2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem email: sekretariat@mdk.swinoujscie.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 321 59 49

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny przy ul. Wojska Polskiego 1/1.

To XIX obiekt dawnych koszar wojskowych, zaadaptowany na potrzeby Domu Kultury oraz Państwowej Szkoły Muzycznej. Ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Opis wejścia do budynku

Do budynku prowadzi wejście od pl. Mickiewicza z dwuskrzydłowymi, otwieranymi na zewnątrz drzwiami, drugie skrzydło można otworzyć w przypadku takiej potrzeby.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brakuje również prowadnic. Korytarze są szerokie. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis innych dostosowań:

W sekretariacie na drugim piętrze znajduje się stanowisko umożliwiające osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib MDK Świnoujście z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Galeria ART MDK, ul. Wojska Polskiego 1/1

W budynku głównym znajduje się również Galeria, która posiada oddzielne wejście od ul. Wojska Polskiego.

Opis wejścia do budynku

Do wejścia prowadzi pochylnia dla wózków. Jednoskrzydłowe drzwi otwierają się do wewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Galeria jest jednopoziomowa, nie ma wąskich przejść i korytarzy. Toaleta nie jest przystosowana dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brakuje również prowadnic. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib MDK Świnoujście z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Sala Teatralna i Sala Sportowa, ul. Matejki 11

To XIX obiekt dawnych koszar wojskowych, zaadaptowany na potrzeby Domu Kultury.

Opis wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Od strony ul. Matejki przed drzwiami są schody, same drzwi są dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Od strony pl. Mickiewicza, do drzwi prowadzą niskie schody oraz pochylnia dla wózków. Dwuskrzydłowe drzwi otwierają się na zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Foyer sali teatralnej jest obszerne. Na Salę Teatralną prowadzą dwie pary dwuskrzydłowych drzwi, otwieranych na zewnątrz. W samej sali spadek poziomu podłogo pozwala na swobodne poruszanie się w górę i w dół sali. Do Sali Sportowej prowadzą dwuskrzydłowe drzwi otwierana na zewnątrz. Toalety w foyer nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brakuje również prowadnic. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib MDK Świnoujście z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Amfiteatr, ul. Chopina 30

Zmodernizowany budynek został częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis wejścia do budynku

Na teren Amfiteatru prowadzą dwa wejścia. Od strony ul. Chopina do dwóch bram wejściowych prowadzą schody bez pochylni. Od bram do widowni poprowadzone są kolejne schody. Toalety dla publiczności nie są dostosowane dla niepełnosprawnych. Dla niepełnosprawnych z upośledzeniem ruchowym przewidziane jest wejście przez bramę od ul. Matejki. Tam też odbywa się kontrola biletów. Do miejsc dla widowni prowadzi droga z trylinki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W pierwszym rzędzie wyodrębnione są miejsca dla wózków. Istnieje możliwość skorzystania z toalety dla niepełnosprawnych w budynku głównym Amfiteatru. Z powodu braku komunikatów głosowych czy prowadnic dla osób niedowidzących, MDK Świnoujście stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib MDK Świnoujście z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Miejska Galeria Sztuki Współczesnej MS 44, ul. Armii Krajowej 13

Galeria znajduje się na parterze w secesyjnej kamienicy z XIX w.

Opis wejścia do budynku

Przed wejściem do galerii znajduje się wysoki próg, brakuje pochylni dla wózków, jednoskrzydłowe drzwi otwierają się na zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Galeria podzielona jest na dwie części, do drugiej prowadzą niskie schodu bez pochylni. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Z powodu braku komunikatów głosowych czy prowadnic dla osób niedowidzących, MDK Świnoujście stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib MDK Świnoujście z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Muszla Koncertowa przy Promenadzie.

Zabytkowy XIX w. Obiekt, z otwartą widownią i kameralną sceną.

Opis wejścia do budynku

Ze względu na otwarty charakter, cała plenerowa widownia dostępna jest dla osób poruszających się na wózku, bezpośrednio od wejścia z Promenady.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wnętrze Muszli Koncertowej przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla pracowników i artystów występujących na scenie. Istnieje możliwość skorzystania z publicznej toalety, nie przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Z powodu braku komunikatów głosowych czy prowadnic dla osób niedowidzących, MDK Świnoujście stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib MDK Świnoujście z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Filia MDK Przytór, ul. Zalewowa 40

Budynek z lat 50-tych ubiegłego stulecia.

Opis wejścia do budynku

Do budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej, przed drzwiami głównymi znajduje się stopień. Drzwi główne otwierane są na zewnątrz. Drzwi przedsionka otwierają się na zewnątrz. Od strony podwórka (tył budynku) znajduje się podjazd dla wózków do którego prowadzi trawnik.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z hallu głównego jest dostęp do sali kameralnej i sali muzycznej. Jedna z toalet dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyższą kondygnację prowadzą schody, brak windy. Z powodu braku komunikatów głosowych czy prowadnic dla osób niedowidzących, MDK Świnoujście stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib MDK Świnoujście z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Filia MDK Karsibór, ul. 1 Maja 40

Wybudowany na przełomie wieków budynek jest współdzielony z przedszkolem publicznym oraz filią biblioteki.

Opis wejścia do budynku

Do budynku prowadzi ścieżka z kostki brukowej, do wejścia prowadzą schody, brak pochylni dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z korytarza prowadzą drzwi do sali kameralnej, pomieszczenia biurowego oraz toalety, która nie jest przystosowana dla niepełnosprawnych. Z powodu braku komunikatów głosowych czy prowadnic dla osób niedowidzących, MDK Świnoujście stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib MDK Świnoujście z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Filia MDK Warszów, ul. Sosnowa 18

Opis wejścia do budynku

Do budynku prowadzą schody oraz podwójna pochylnia dla wózków. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe i otwierają się na zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Hol na parterze jest szeroki, do sali widowiskowej prowadzą dwuskrzydłowe drzwi. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na piętro prowadza schody, brak windy. Drzwi do pracowni są jednoskrzydłowe. Z powodu braku komunikatów głosowych czy prowadnic dla osób niedowidzących, MDK Świnoujście stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib MDK Świnoujście z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Skip to content