Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

ogłasza Ogólnopolski Konkurs

Wyspy Wielkanocne | nowa tradycja

Przedmiotem niniejszego konkursu jest stworzenie formy przestrzennej, rzeźby, płaskorzeźby lub formy płaskiej o tematyce związanej z szeroko pojętą tradycją Świąt Wielkanocnych. Wszystkie treści twórcze powinny odnosić się do symboli i ikonografii związanych z Wielkanocą. Prace mogą nawiązywać do folkloru i kultury tożsamej z tradycjami poszczególnych regionów polskich, europejskich i innych kultur. Prace powinny oznaczać się trwałością, starannością oraz estetyką wykonania. Przy ocenie prac, Jury zwraca uwagę na oryginalność i subiektywność twórczego ujęcia tematu w przedstawionej pracy.

Założenia programowe:

Upowszechnianie elementów sztuki i wzornictwa odnoszących się do ikonografii i symboli Wielkanocnych, obejmujących tradycję ludową, historyczną, z przynależnymi jej symbolami i artefaktami, uwzględniając przy tym szeroko pojętą sztukę współczesną z elementami nowoczesnego wzornictwa. Mile widziane będą tradycyjne folklorystyczne formy dekoracyjne ( stroiki, palmy, wycinanki, pisanki, etc. , jednak postrzegane poprzez pryzmat współczesnej kultury materialnej)

-Tworzenie i utrwalanie tradycji regionalnej, pielęgnującej wartości zawarte w pojęciu „tożsamość miejsca”

-Promocja Świnoujścia – miasta czterdziestu czterech wysp, nadmorskiego regionu i Miejskiego Domu Kultury

-Pobudzanie wyobraźni i kreatywności, krzewienie twórczych form spędzania czasu w kontekście wychowania poprzez sztukę

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto na adres: Miejski Dom Kultury

ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, nadeśle prace plastyczne, z określonego, poniżej obszaru dyscyplin artystycznych.

Do nadesłanych prac należy dołączyć drukowaną kartkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania i numer telefonu oraz podpisany załącznik z oświadczeniem RODO. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Preferowane obszary dyscyplin plastycznych:

-miniatura rzeźbiarska

-ceramika

-tkanina artystyczna

-mozaika

-grafika

-malarstwo

-rysunek

-rękodzieło artystyczne ( ludowe, folklorystyczne )

Prace będą oceniane przez Jury w strefach: do lat 6, szkolna do lat 14, otwarta.

Termin nadsyłania prac upływa 8.04.2019 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową 14.04.2019r.

Po ogłoszeniu wyników odbędzie się aukcja i prezentacja nadesłanych prac konkursowych w Galerii Art, Miejskiego Domu Kultury.

Nadesłanie prac jest zgłoszenia konkursowego wraz z pracą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody- przez uczestników oraz ich opiekunów- na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów oraz publikowanie i wykorzystywanie prac plastycznych w ramach konkursu.

Pliki do pobrania:

Wyspy Wielkanocne 2019

regulamin Wyspy Wielkanocne 2019

klauzula informacyjna RODO

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Wyspy Wielkanocne”:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ogólnopolski Konkurs Wyspy Wielkanocne”.

 2. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72 – 600 Świnoujście, powołanym Uchwałą nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r. Rady Miasta Świnoujścia, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury – Nr wpisu C-I/1, NIP 855-14-92-635 zwany dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 21.02.2019 do 14.04.2019.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. Nie jest pracownikiem Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu

 3. Nie jest członkiem rodziny pracownika Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

  1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2.

  2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która na adres Organizatora nadeśle co najmniej jedną pisankę.

  3. Prace będą oceniane przez Jury w różnych strefach wiekowych: strefa młoda, strefa dojrzała, strefa open,

  4. Oceniane będą tylko prace indywidualne.

  5. Do nadesłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu. Karta do pobrania ze strony www.mdk.swinoujcie.pl

Prosimy o czytelne podanie powyższych informacji.

 1. Termin nadsyłania prac upływa 08 kwietnia 2019 r.

§ 4

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:

  1. w strefach do 6 lat, szkolna do 14 lat – nagrody rzeczowe lub kupony podarunkowe

  2. w strefie otwartej – nagrody pieniężne

 1. Laureaci nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez Jury Konkursowe z pośród wszystkich uczestników, którzy w podanym terminie nadesłali swoją pracę.

 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia 2019 r. (Niedziela Palmowa) w Galerii ART MDK, ul. Wojska Polskiego 1/1 w Świnoujściu.

 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie.

 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe prace.

 5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mailu lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.

 6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia lub kontaktu telefonicznego o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

 7. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Laureata.

 8. Nagrody wysłane zostaną na koszt Organizatora.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
  tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres org2@mdk.swinoujscie.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

 5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.mdk.swinoujscie.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

 3. Organizator nie odsyła prac konkursowych

 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 5. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.mdk.swinoujscie.pl