OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 1/D/MDK/2010

na dzierżawę części terenu przy Muszli Koncertowej
w Świnoujściu na prowadzenie „Ogródka letniego”
 Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  ogłasza: Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości stanowiącej część terenu przyległego przy Muszli Koncertowej  położonego w dzielnicy nadmorskiej przy Promenadzie w Świnoujściu, w celu  prowadzenia „Ogródka letniego”.
Przedmiotem przetargu jest grunt o powierzchni 2.507 m2  położony  w obrębie ewidencyjnym nr 2   Miasta Świnoujścia, stanowiący część działki nr 10 objętej Księgą Wieczystą Nr 16397 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do Regulaminu).
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
                       1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu
Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-14-92-635,  REGON: 000282501, tel/fax (91) 321-59-49,  e-mail: info@mdk.swinoujscie.pl,
                       Internet: http://www.mdk.swinoujscie.pl
            2. Sposób udostępnienia warunków przetargu
warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej Organizatora przetargu www.mdk.swinoujscie.pl  ,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu, w siedzibie Organizatora przetargu – pok. nr 317 oraz opublikowane w Głosie Szczecińskim
                       3. Przedmiot przetargu
Przetarg ma na celu wyłonienie oferenta, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy m. in. na  następujących warunkach:
– dzierżawa w cenie zaoferowanej przez Oferenta na okres 3 lat
– grunt przeznaczony do dzierżawy określa załącznik
graficzny nr 4 do Regulaminu przetargu
– minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 110.000,00zł netto + należny podatek VAT w wysokości  22% za każdy rok dzierżawy
– czynsz dzierżawny płatny w trzech ratach w każdym roku trwania umowy:
  I rata czynszu   – płatna do dnia 15 maja
 II rata czynszu –  płatna do dnia 15 lipca
       III rata czynszu  –  płatna do dnia  15 sierpnia
– Wydzierżawiający zastrzega sobie wzrost stawki czynszu raz w roku, w m-cu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy.
– oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca ponosił będzie koszty: wody i ścieków, energii elektrycznej, podatku gruntowego oraz od nieruchomości, wywozu nieczystości stałych, wywozu   nieczystości płynnych oraz okresowych badań instalacji elektrycznej na dzierżawionym terenie.
4. warunki udziału w przetargu – szczegóły na stronie www.mdk.swinoujscie.pl w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie organizatora przetargu
5. Termin, sposób wniesienia i rozliczenie wadium
– Wadium w wysokości 16.500,00zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset zł  00/100) może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych  dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wniesione w pieniądzu może być wpłacone  w kasie Miejskiego Domu Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, do dnia 7 kwietnia 2010r. lub na konto BZ WBK S.A. 45 1090 1492 0000 0001 1090 1500. W razie wpłaty na konto, wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2010r..  pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony.
–  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym.
–  Wadium wniesione w pieniądzu, przez oferenta który wygra przetarg zalicza się na poczet  I raty czynszu dzierżawnego.
–  Wadium wniesione w innej firmie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej I raty czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy.
–  Wadium wniesione w pieniądzu przez oferenta, który nie wygra przetargu podlega zwrotowi przelewem na wskazany rachunek bankowy nie później niż w terminie 3 dni.
–  Wadium przepadnie na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy.
6. Kryteria i sposób oceny ofert:
– Przetarg ofert:
 – Kryterium oceny oferty stanowią dwa elementy:
a. stawka czynszu – (waga 70%, 0-70 pkt.)
b. koncepcja działalności ogródka – (waga 30%, 0-30 pkt.)
Wobec zastosowania powyższego kryterium –  komisja przetargowa sporządzi protokół  zawierający ocenę  ofert z pisemnym uzasadnieniem wyboru  najkorzystniejszej oferty.
7. Miejsce i termin składania ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w   pomieszczeniu nr 312 w dniu 12 kwietnia 2010r o godz. 13:00
 Przetarg składa się z dwóch części:
– części jawnej
– części niejawnej
 Część jawna odbywa się w obecności Oferentów
8. Osoba do kontaktu:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:
– Mirosława Tumaszyk – tel. (91) – 327-87-60
– e-mail: info@mdk.swinoujscie.pl
9. Zastrzeżenie o możliwości odwołania przetargu w każdym czasie
Przetarg może być odwołany, a warunki ogłoszenia zmienione w każdym czasie bez podawania przyczyny.
                                                                                 Zatwierdzam
                                                                                              p.o. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
                                                                                                              w Świnoujściu
                                                                                                          Andrzej Grzechowski