Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1 ogłasza nabór na stanowisko : Inspektor ds. technicznych

Podstawowy zakres obowiązków:

 • przygotowanie danych o zasobach MDK dla potrzeb zlecania kontroli okresowych wynikających z art. 62 Prawa budowlanego, współudział w nadzorowaniu ich realizacji,

 • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi zaleceniami,

 • planowanie potrzeb remontowo-inwestycyjnych oraz opracowanie budżetu rocznego i wieloletniego,

 • uczestniczenie w częściowych i końcowych odbiorach prac budowlanych,

 • wykonywanie systematycznych obchodów i wizji nieruchomości oraz bieżących przeglądów budynków i lokali pod kątem ich sprawności technicznej,

 • udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych i usług zlecanych poza ustawą prawo zamówień publicznych przez MDK,

 • udział w nadzorowaniu prowadzonych remontów i w komisjach odbiorowych przedmiotu umowy na roboty i usługi budowlane zlecanych w trybie poza ustawą prawo zamówień publicznych wykonawcom obcym.

Warunki pracy:

 • cały etat

 • Umowa na czas określony, po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,

 • miejsce pracy – Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście

 • praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z oferentami.

Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie średnie lub wyższe

 • biegła znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przed MDK w Świnoujściu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 • kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 12.10.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1 (pok. Nr 319) do godz. 10.00. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem tel. 91 321 59 49

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wybrane będą do odebrania w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury. 

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.